ReadyPlanet.com
dot dot
Activities & CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ตลาดสากลตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านอาชีพและรายได้” จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18- 19 มิถุนายน 2561 เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาขนในพื้นที่สุราษฏ์ธานีและเกาะสมุยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อหาอัตลักษณ์ของแบรนด์สมุยโมเดล ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

 
โดยมี คุณวิริยะ พึ่งสุนทร ประธานผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะและเป็นผู้บรรยายในทีมวิทยากรและจิตอาสาเพื่อชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและน้ำมันหอมระเหยรวมถึงการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย
 
 
 
สำหรับเกียรติประวัติและผลงานที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกของศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิง ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เป็นเภสัชกรชาวไทยที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย และผู้ด้อยโอกาสมากมาย จนได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (อังกฤษ: Global Scientist Award) จากมูลนิธิเลตเต็น ประเทศนอร์เวย์ ประจำปี พ.ศ. 2547[3] รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2551 และรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะประจำปี พ.ศ. 2552 และรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล
 
 
 
บริจาคสิ่งของและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ในชนบท
 
Nature Touch International Co., Ltd โดยคุณวิริยะ พึ่งสุนทร CEO , คุณนัดดา พึ่งสุนทร, คุณปกรณ์ พึ่งสุนทร, คุณวิโรจน์ พึ่งสุนทร และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันนำสิ่งของ ชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องกรองน้ำ พัดลม ผ้าขนหนู เสื้อผ้า กระเป๋าเป้ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การศึกษา และของใช้ที่จำเป็น ไปบริจาคนักเรียนยากจน ณ โรงเรียนบ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2518 และได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้แต่เรียนดี จำนวน 15 ทุนด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามโรงเรียนต่างๆ ที่ยากจน ต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นศ.แพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิตมาอบรมที่เนเจอร์ทัช

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 13 คน เข้ารับการอบรมและปฎิบัติ Spa Product Development ที่สำนักงานใหญ่เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 25 มีนาคม 2558 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การประกอบธุรกิจสปาอย่างละเอียดจาก คุณวิริยะ พึ่งสุนทร CEO ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงด้านนี้มาเกือบ 30 ปี

พร้อมความรู้ด้านต่างๆ เช่นต้นทุนสินค้า การผลิต ผสมกลิ่น การจดแจ้งอย. R&D Lab Test , Production, Storage การจำหน่ายสินค้า, Warehouse , Logistic โดยคุณชลิตา จันทรัศมี ผู้จัดการทั่วไป และภาคปฎิบัติ การทำ SEO การส่งเสริมการตลาด Promotion การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา โดยคุณวิโรจน์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา

เมื่อจบหลักสูตรการอบรมนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้เพื่อไปประกอบธุรกิจด้านนี้อย่างสบายๆ โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่ถูกต้องครบถ้วน มีคุณภาพ และจริยธรรมในการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

นำสิ่งของไปบริจาคเด็กยากจนในชนบท ประจำปี 2558

กิจกรรมประจำปีที่เราได้ทำต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว นั่นคือการนำสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเขียน ฯลฯ ไปมอบให้กับเด็กๆในชนบท โดยเน้นไปที่โรงเรียนซึ่งมีเด็กยากจนและด้อยโอกาส ปี2015 นี้ โดย คุณวิโรจน์ พึ่งสุนทรผู้อำนวยการและที่ปรึกษา บริษัท เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนบ จำกัดร่วมกับกลุ่มเพื่อนธุรกิจซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันเป็นประจำทุกปี นำสิ่งของไปแจกรวมทั้งเลี้ยงอาหารและถ่ายภาพให้กับเด็กๆและครอบครัว ที่โรงเรียนบ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 160 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งอยู่อาศัยที่นี่มานานหลายสิบปีแล้ว มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป โดยที่เด็กๆได้ร่วมกันแสดงรำตามแบบประเพณีของชาวกะเหรี่ยงให้พวกเราได้ชมด้วย

 

 

 

วันเด็กแห่งชาติปี 2557

กิจกรรมวันเด็ก ณ ร.ร.บ้านไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมือวันที่ 11 มกราคม2557 โดยร่วมกับบ.โปรคัลเลอร์แลป , บ.โอเอสทีโอเวอร์ซีส์ , บ.VCA Print , บ. PM Premiulm Group นำสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษาและสื้อการเรียนการสอนต่างๆ ไปบริจาคและจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดราชบุรี เป็นประจำทุกปีโดยมิได้ขาด (ขอขอบคุณภาพจากโปรคัลเลอร์กแลป) นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านลานคา อ.ปากท่อ และโรงเรียนบ้านลำพระ อ.บ้านคา จ.ราชบุรีอีกด้วย

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2556

บ.เนเจอร์ทัช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ บ.โปรคัลเล่อร์แลป , บ.โอเอสที โอเวอร์ซีส์  , บ.VCA Print , บ.PM Premuim Group , และผู้ใจบุญ ช่วยกันบริจาคสิ่งของและถ่ายภาพให้เด็กๆทุกคน เหมือนเช่นทุกปี เป็นกิจกรรมเพื่อเด็กยากไร้ในชนบท โดยไปเลี้ยงอาหาร และนำอุปกรณ์การเรียน การสอน ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านหินสี โรงเรียนบ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี และโรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) จ.สมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2556คณะผู้สนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกำลังช่วยกันบรรจุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่นดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ในกล่องดินสอเพื่อแจกเด็กๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของบริจาค

เด็กๆเข้าแถวรอเล่นเกมและรับของบริจาค

 

นำสิ่งของไปร่วมบริจาคให้โรงเรียนห้วยศาลา และ โรงเรียนสีวะรา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

 

 

ส่วนหนึ่งของเด็กๆที่มาร่วมงานในวันนี้ น่ารักมั้ยล่ะ

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2555 

ภาพกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กๆในชนบทที่ยากจน โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 มีเด็กนักเรียนประมาณร้อยกว่าคน โดยบริษัท เนเจอร์ทัชอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโดยคุณวิริยะ พึ่งสุนทร , คุณวิโรจน์  พึ่งสุนทร  , บริษัท โปรคัลเล่อร์แลป จำกัด และเพื่อนๆ ไปช่วยกันบริจาคสิ่งของ เช่นอุปกรณ์การศึกษา โปสเตอร์สื่อการศึกษา ของใช้ ของเด็กเล่น ฯลฯ และเลี้ยงอาหาร ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในวันเด็กเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพให้กับเด็กๆ ครูและผู้ปกครอง เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากเด็กๆส่วนใหญ่ครอบครัวยากจนและมักไม่มีกล้องถ่ายภาพให้ลูกหลาน เมื่อเติบโตขึ้นมาจึงไม่ค่อยมีภาพตอนวัยเยาว์ ซึ่งนับว่าภาพของเด็กๆในวันนี้จะมีคุณค่ากับเขาในอนาคต

 

 

 

 

ตระกูล "พึ่งสุนทร" มอบเงินช่วยสร้างรั้วให้โรงเรียน พึ่งสุนทรอุทิศ (รร.วัดกาหลง)

พี่น้องตระกูลพึ่งสุนทรมอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมโปสเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนพึ่งสุนทรอุทิศ(รร.วัดกาหลง) ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554 เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วของโรงเรียนที่ยังขาดงบประมาณ โดยมี คุณกิตติชนม์ บุญเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการฯ มาคอยต้อนรับ พร้อมกันนี้ พลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์, พี่น้องตระกูลพึ่งสุนทร , ตู้จินดา สุทัศน์ ณ อยุธยา และ ธาราทรัพย์ได้ร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างป้ายหินแกรนิตชื่อโรงเรียน ในนามบริษัท มหาชัยสหสิน(ตลาดมหาชัย) อีก 50,000 บาทด้วย

 

 

 

เยี่ยมโรงเรียน พึ่งสุนทรอุทิศ ที่ตระกูลพึ่งสุนทรได้สร้างไว้ ณ จว.สมุทรสาคร

คุณวิโรจน์  พึ่งสุนทร(ซ้าย) , คุณวิริยะ  พึ่งสุนทร(กลาง) , คุณการุณย์  พึ่งสุนทร(ขวา)และคณะ ไปเยี่ยมเยี่ยน โรงเรียน "พึ่งสุนทรอุทิศ" (รร.วัดกาหลง) ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ที่ตระกูลพึ่่งสุนทร ได้สร้างให้กับวัดกาหลง เมื่อปี พศ.2483โดยคุณทวด คือ นายคร้าม และ นางสั้น พึ่งสุนทร ได้สร้างอุทิศให้แก่วัดกาหลง และลูกหลานชาวตำบลกาหลงไว้เป็นที่เล่าเรียนศึกษาเพื่ออนาคต  ทั้งนี้ได้สอบถามความต้องการสิ่งที่ขาดแคลนของโรงเรียน เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของตระกูลพึ่งสุนทร ในการร่วมแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส

โรงเรียนพึ่งสุนทรอุทิศ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่บริเวณวัดกาหลง เลขที่ 40 หมู่ 1 บ้านกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โดยมี นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ เป็นผู้อำนวยการ  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3  ปัจจุบัน(พฤษภาคม 2554)มีนักเรียนรวม 270 คน   นักเรียนที่จบมาแล้วจำนวนกว่า 4,140 คนจากโรงเรียนแห่งนี้ นับแต่มีการเปิดดำเนินการเมื่อปี พศ.2483 เป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนมีความประสงค์จะทำรั้วรอบโรงเรียนใหม่เพื่อให้มีความแข็งแรงและได้มาตรฐาน และอื่นๆแต่ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก เช่นโครงการจัดทำห้องสมุด รวมทั้งโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนักเรียน ซึ่งได้เพียงหัวละ 14 บาท แต่ใช้จ่ายจริงถึงหัวละ 20 บาทต่อมื้อ  เนื่องจากงบฯที่รัฐบาลจัดให้ไม่เพียงพอ ทางพี่น้องตระกูลพึ่งสุนทร จึงมีดำริจะจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนบางส่วนให้

หากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยบริจาค สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ผอ.กิตติชนม์  บุญเพ็ญ  รร.พึ่งสุนทรอุึทิศ(รร.วัดกาหลง) โทร. 083 138 5434  ,  081 171 5434  , (034) 851128

 

กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างรั้วของโรงเรียน

โรงเรียนได้มีโครงการเพาะปลูกสวนครัวเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กๆ แต่เนื่องจากอยู่ติดป่าชายเลนและทะเล จึงมีฝูงลิงแสมมารบกวนและทำความเสียหายอยู่เสมอ ทางโรงเรียนจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการบริเวณด้านหลังโรงเรียนและป้องการกันทำลายจากฝูงลิง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องที่ดินและงบประมาณ และมีโครงการจัดตั้งวงดุริยางค์ของโรงเรียน เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังสามารถสนับสนุนเมื่อมีการจัดงานในชุมชนอีกด้วย

 

รั้วโรงเรียนฐานเป็นอิฐด้านบนทำเป็นสแตนเลส และป้ายหินแกรนิตเมื่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีความสวยงามแข็งแรงใช้ได้อีกยาวนาน

ภาพที่คุณทวด (คุณพ่อคร้าม คุณแม่สั้น  พึ่งสุนทร) ให้ไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียน ยังคงติดอยู่ในห้องพักครูของโรงเรียนจนถึงปัจจุบันนี้

 

ผอ.กิตติชนม์  บุญเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน "พึ่งสุนทรอุทิศ"(ยืนกลาง) มาให้การต้อนรับ และพาชมโรงเรียน

 

กิจกรรมเพื่อเด็กยากจน ปี 2554

เหมือนเช่นทุกปี ในปี2554นี้ เนเจอร์ทัช โดยคุณวิริยะ พึ่งสุนทร กรรมการผู้จัดการ ,  คุณวิโรจน์  พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมด้วย โปรคัลเล่อร์แลป โดยคุณสมนึก อิทธิศักดิ์สกุล , โอเอสทีโอเวอร์ซีส์ โดย ดร.กิตติเดช กิจมโนมัย , พีเอ็มพรีเมี่ยมกรุ๊ป โดย คุณพันชัย เอิบกิตติสวัสดิ์ ,  คุณปราโมทย์ วิรุตมวงศ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ เครื่อมาบุญครองและภรรยา และน้องๆนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำสิ่งของเช่น อุปกรณ์การศึกษา ของใช้ต่างๆ ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนยากจนในชนบท รวมทั้งไปจัดสถานที่ถ่ายภาพให้เด็กๆยากจนและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำมาทุกปีติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ยากจนในชนบท

ได้จัดเลี้ยงอาหารโดยมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วย และจัดทีมไปถ่ายภาพให้เด็กๆและครอบครัวไว้ดูเวลาที่เขาเติบโตขึ้นและได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็กของเขาด้วย เนื่องจากความยากจนจึงไม่มีกล้องไว้ถ่ายภาพให้ลูกหลาน พอโตขึ้นมาเขาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายภาพตอนยังเล็ก ซึ่งภาพเหล่านี้นับว่ามีคุณค่าต่อเขาเหล่านี้นมาก เราตระหนักถึงความสำคัญนี้ "สวนพึ่งสุนทร" จึงได้ริเริ่มโครงการขึ้นและปฎิบัติร่วมกับคณะเสมอมาทุกปี

 

 

 

คณะสื่อมวลชนจากฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชม Nature Touch สำนักงาน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

คณะสื่อมวลชนจากรายการทีวี และนิตยสารชื่อดังหลายฉบับในฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมชมกิจการ Nature Touch Group ณ สำนักงาน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของฝรั่งเศส โดยมีคุณวิริยะ พึ่งสุนทร กรรมการผู้จัดการ และคุณชลิตา ซี. แอ๊ดวูด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของ Nature Touch

 

 

นำสิ่งของไปบริจาคมูลนิธิเด็ก(หมู่บ้านเด็ก กาญจนบุรี)

คุณวิริยะ พึ่งสุนทร กก.ผจก.  บ.เนเจอร์ทัชฯ ,  คุณวิโรจน์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริษัทฯ  พร้อมด้วยคุณกิตติเดช กิจมโนมัย กก.ผจก.  บ.โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จก. , คุณพันชัย เอิบกิตติสวัสดิ์  กก.ผจก. บ.PM Premium Group  คุณภิณญอร บุญวันท์ (พึ่งสุนทร) และทีมงาน ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เช่น ยาสระผม ครีมอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว  อุปกรณ์การศึกษา เครื่องเขียนแบบเรียน  โปสเตอร์พีพีเพื่อการศึกษา แฟ้มพลาสติกรองเท้าฟองน้ำและอื่นๆ แก่มูลนิธิเด็ก (หมู่บ้านเด็ก จ.กาญจนบุรี) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552  เพื่อใช้ประโยชน์ในมูลนิธิและโรงเรียนฯ ซึ่งมีเด็กกำพร้าอยู่ในความดูแลและยังขาดแคลนจำนวนมาก

 

 

สนับสนุนนศ.ช่วยโรงเรียนชนบท

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เข้ามอบของที่ระลึกให้คุณ วิริยะ พึ่งสุนทร และ คุณ วิโรจน์ พึ่งสุนทร ที่ร้าน Nature Touch สาขา Siam Discovery ชั้น 5  เนื่องในโอกาสที่ Nature Touch Valley  ได้สนับสนุนที่พักแก่นักศึกษาและอาจารย์ ในการไปทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยคณะนักศึกษาและอาจารย์ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด และอุปกรณ์สื่อสารทางอินเตอร์เนตผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนวัดลานคา หมู่บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  เมื่อปี 2550

 

มอบของและเลี้ยงอาหารเด็กยากไร้

Nature Touch Group โดย คุณวิโรจน์ พึ่งสุนทร และคณะร่วมกับ บ. OST Overseas, บ. PM Premuim Group นำผลิตภัณท์ Nature Touch เช่น ครีมอาบน้ำ สบู่ ครีมนวดผม โลชั่น และอุปกรณ์เครื่องเขียน ต่างๆ ไปมอบให้แก่เด็กยากจนที่โรงเรียนบ้านหินสีและโรงเรียนบ้านลานคา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและถ่ายภาพให้แก่เด็กๆ เป็นที่ระลึกไว้ดูยามเติบโต จำนวนกว่า 250 คนด้วย

เด็กๆเข้าแถวรับของแจกและถ่ายภาพ

นางแบบรุ่นเยาว์ ส่วนหนึ่งของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพและอัดภาพฟรีไว้ให้ดูยามเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

 

วันเด็ก 9 มกราคม 2553

เป็นอีกปีหนึ่งที่  Nature Touch Group โดย คุณ วิริยะ พึ่งสุนทร ,  คุณวิโรจน์ พึ่งสุนทร  และ สวน พึ่งสุนทร (Nature Touch Vallay) ร่วมกับ ทาง คุณกนกพรรณ เหตระกูล จาก บ. ยาคูลท์(ประเทศไทย) และ นสพ.เดลินิวส์ พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตร เช่น PM Premium Group ,  OST Overseas , Pro Color Lab , Lembrandt Studio  ได้ร่วมกันจัดงานให้กับเด็กๆ และนำสิ่งของต่างๆ ไปแจก อาทิ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน  แชมพู สบู่ โลชั่น และของเล่น แจกให้กับเด็กยากจน ของโรงเรียนบ้านหินสี และโรงเรียน บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนประมาณ 200 คน รวมทั้งชาวบ้านและเด็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย 

โดยได้นำทีมช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายภาพและอัดภาพแจกให้กับเด็กๆ ยากจนและด้อยโอกาส ได้มีรูปไว้ดูตอนเติบใหญ่ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีกล้องถ่ายรูป ลูกหลานจึงเติบโตขึ้นโดยไม่มีรูปในวัยเด็ก การถ่ายภาพให้เป็นประจำเกือบทุกปีทำให้ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆที่นี่ และพ่อแม่ของเด็กก็ได้มีรูปบุตรหลานไว้ดูการเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาเหล่านั้นในอนาคต

 dot
Group Menu
dot
bulletAmenity Made to Order
bulletNews & Interview
bulletEvent & Exhibition
bulletActivities & CSR
bulletDistributors
dot
Product Collections
dot
bulletPuriya
bulletGreen Potion
bulletEuphoria
bulletFlower Heritage
bulletTeddy Bear
bulletJapanese Green Tea
bulletJardin Des Secrets
bulletAromatherapy Line
bulletSpa Product
bulletBotanica Essence
bulletDiffuser
bulletThe Secret Garden
bulletAqua
bulletLe Voyage
Member online
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.